Salgs- og leveringsbetingelser

LEVERING:

Vi leverer Catering punktlig alle dager i hele Hallingdal & valdres.

Vi leverer også alt av Catering og selskapsmat utenfor dalen etter avtale

For bestilling:

Telefon: 95 33 66 10

www.hallingdal-catering.no

post@hallingdalcatering.no

Priser inkl mva på levering og henting av utstyr.

Utkjøring kr 20,- pr km

(forbehold om prisendring og trykkfeil)

All levering kjøres ut fra vårt produksjon kjøkken på Torpomoen

Salg:

Generelt:
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg fra Hallingdal Catering AS.
Salgsbetingelsene gjelder enten salget skjer til næringsdrivende eller privatpersoner/forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget.
Det er i disse salgsbetingelsene stillet krav til skriftlighet og dette er oppfylt ved bruk av e-post eller brev.

Parter:
Selger er Hallingdal Catering A/S.
Kjøper er det subjekt som er oppført som kjøper i ordrebekreftelsen.
Alle nye fakturakunder blir kredittvurdert.

Bestillings- og avtaleprosessen:
Det foreligger en forpliktende avtale mellom kjøper og selger fra det tidspunkt selger har utstedt ordrebekreftelse.
Innholdet av den bindende avtalen mellom partene er hva som uttrykkes i ordrebekreftelsen og utstyrsliste. Bestillinger må være oss i hende minimum tre – 3 dager før levering (72 timer)

Priser:
De avtalte priser er de priser som følger av ordrebekreftelsen.
I tillegg kommer transport i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Prisene er tilgjengelige på selgers hjemmeside www.hallingdal-catering.no

Betaling:
Bedriftskunder 10 dager fra påfølgende uke eller etter avtale.
Ønskes faktura sendt pr post, tilkommer et fakturagebyr kr. 60,-
Ønskes firmaavtale kan dette ordnes.
Morarenter belastes i henhold til morarenteloven ved forsinket betaling.
Privatkunder betaler med bankkort eller vipps ved levering.
Ved store selskap/catering, blir det forhåndsfakturert 20 % av beløpet.

Levering og forsinkelse:
Levering av varene skjer på den måten, på det stedet og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Selgeren har risikoen for varene inntil levering har funnet sted.
Ved forsinket levering kan kjøper kreve et slikt prisavslag:
45 min til 1 time forsinket – 5 %
Utover en time forsinket – 10 %
Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget.

Dersom kjøper vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for prisavslag, må den næringsdrivende kjøper reklamere ved levering og under enhver omstendighet før betaling har funnet sted.
Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid.

Undersøkelse av varene:
Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.

Mangler:
Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte næringsmidler (mengder, antall, kvalitet m.m.), må næringsdrivende kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt og før næringsmidlene er fortært. Forbrukerkjøperen må reklamere innen rimelig tid, senest 3 dager.

Hvor det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte – /fakturerte beløp, eksklusiv merverdiavgift.

Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted. Selgeren er heller ikke ansvarlig for skade på mennesker, fast eiendom eller løsøre som følge av at de leverte varer fortæres eller det leverte utstyr brukes.
Denne ansvarsbegrensningen gjelder absolutt.

Endring av ordre:
Det foreligger en bindende avtale mellom kjøper og selger ved utstedelse av ordrebekreftelsen, jfr. ovenfor.
Ingen av partene kan ensidig endre denne avtale. Kjøper kan endre sin bestilling etter samtykke fra selger. Endring av bestilling må sendes på e-post til post@hallingdalcatering.no eller ringes inn på telefon 95 33 66 10 og innen disse frister: 3 virkedager før levering av buffet, middag varmmat, lunsj el.

Utstedelse av en ny og korrigert ordrebekreftelse uttrykker at et slikt samtykke er gitt fra selger.

Utstyr:
Næringsmidler kan leveres på porselen, terracotta, sølvfat, stålfat, bakker, termokasser m. m eller engangsfat/skåler uten retur
Utstyret (Porselen) leveres tilbake i korrekt antall og mengde.
Dette er selgers eiendom og skal tilbakeleveres til selger.

Kjøper er ansvarlig for å erstatte selger gjenanskaffelseskostnadene for utstyr som ikke er tilbakelevert innen fjorten dager etter levering, eller som er ødelagt ved tilbakeleveringen. Erstatningen faktureres særskilt til kjøper.

Tvister:
Eventuell uenighet eller tvister som springer ut av denne avtale skal partene forsøke å løse i minnelighet.

I mangel av minnelig løsning, vedtar partene Halling tingrett som verneting.,